יום חמישי, 31 בדצמבר 2015

תפילת כלה / רחל סלע

                        תפילה לכלה
רִבּוֹנוֹ של עוֹלם,
יוצֵר האדם בּצלמוֹ, בצלם אלוהים בָּרא אותו,
זָכר ונקבה בָּרא אותם - - - וַיברֵך אותם, וַיִקרָא את שְׁמָם – אדם.
אדוֹן השָׁלום והשלֵמוּת,
מקור הבּרָכות,
אלוהֵי אבי ואִמי,
אלוהֵי אבותַי שֶׁבּכל הדוֹרות.

בְּלֵב נִרגָש והוֹמֶה,
העולֶה על גדוֹתיו מגוֹדֶש תחושות אושר וצִפִּיה ושִׂמחה וּתהִייה וּכמיהה,
עומדת אני הקטנה, ............  בת .............. .................
לפָניך, אדוֹן כל הנשָׁמות,
להתפלֵל, להודות, לבקש וּלברֵך:

שׁהֶחיָינוּ וקִיימָנוּ והִגִיענו לַזמן הזה !
לַזמן המבוֹרך הזה, בּו מִתבָּרכים אָנו, ועִמָּנו כל ישראל וכל העולָמות,
לשעת רָצוֹן קדוֹשה וּמוּפלאה זוֹ,
בה עומדת אני להִכָּנס לחוּפה עם חתנִי שייעדת לי
וּלהתאחֵד לאדם שָׁלֵם,
בְּשעה מאושרת ונִפעמת זו, ששערֵי שמיים פתוחים בּה לִרווחה,

אנא, אלִי, אלוהֵי יִשעִי, ה' רחום וחנוּן,
בָּרך את חִבּוּרֶנוּ הנִרקם
בּחֵן, בּחֶסד וּברחמים,
וּשְׁלַח אוֹרְךָ וַאֲמיתך לדרכּנו המשוּתפת הנוֹלֶדת עתה.
לַמדֵנו לאהוב ולתֵת ולִשׂמוח,
לַמדֵנו לקבֵּל וּלוותֵר וְלִסלוח,
לַמדֵנו לחזור בִּתשובה שלֵמה,
לַמדֵנו עֵת לַחבוֹק ועת לִרחוק מֵחַבֵּק,
לַמדֵנו לִבנוֹת בִּנין עדֵי-עַד
בְּסבלנות, בּהתמדה, וְלִצמוח בּתוכו, וְלִפְרוֹת מִתוכו.
זַכֵּנו שתהא שׁכִינה בֵּינינו,
עזרנו לְחיים של קדוּשה וטהרה,
יַדענו לְחיים של הִתחדשוּת ואמונה וּבִטָחון וּתפילה,
הַרגילנו לְחיים של שִׂמחה, אהבה וחֶסד,
סייענו לְחיים של פִּריוֹן,
בֵּינִי לבֵין אִישִי, וּבֵינינו לכל הסוֹבֵב, וּבֵינינו לאבינו שבַּשמים.

רִבּוֹנו של עולם,
אדוֹן החדווה והאחווה, שהשִׂמחה בִּמעוֹנך,
בּחסדיך וּברחמיך הרבּים המוּשפָּעים עלינו
זוֹכָה אני להִתקדֵש לחתני, וּלהקים בּעזרת ה' בַּית נאמן בּישראל.
יוֹדוּ לה' חסדוֹ, ונִפלאותיו לִבני אדם
:
להוֹדוֹת לךָ בּיראה וּבהערצה,
להודות לך בּגילה, בּרינה, בּדיצה וּבחדווה,
להודות לך בּדֶמַע וּבִרעדה,
להודות לך בּדוּמִיָה עמוּקה,
להודות לך בּאהבה.
ואין אנחנו יכולים וּמַספיקים להודות לך.
זַכֵּנוּ לִחיוֹת חיים של תוֹדה.

וזַכֵּנו, עִם כּל ישראל,
לִבנוֹת אֶבן בִּירושלים של מַטה ונִדבָּך בִּירושלים של מַעלה,
לסייע בכל מאוֹדנו לבִניין המִקדש
שיהַווֶה מקור שֶׁפע למימוּש הבטחתך "וְשָׁכנתי בְּתוֹכָם",
וּלחַבֵּר את כּל העוֹלָמות בּאהבתך,
עַד שיקוּייָם בְּתכלית השׁלֵמוּת דבָרךָ

לָנו וּלכל ישראל וְלַכּל:
"וְשִׂמְחַת עוֹלָם עַל ראשָׁם !"     רחל סלע  0524-802-550

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה