יום חמישי, 15 בספטמבר 2016

שרה לורקט קוראת לנו להתפקד

מפקד שוחרי המקדש והר הבית || שרה לורקט

מפקד שוחרי המקדש אמור לאגד את כל חלקי עם ישראל, הרוצים באמת לשנות את המציאות 

 במפקד שותפים חסידים וליטאים  חרד"לים עם לייטים  סטודנטים ובעלי מלאכה 
 רבנים ופרופסורים  מוסכניקים צדיקים ורופאים  תושבי בית שאן ותל אביב
  קרית ספר וקרית ארבע  באר שבע וקצרין  יהודים מחו"ל וצברים 
 בקיצור אוהבי ה' הפועלים לבנין אריאל  לחץ כאן למעבר להתפקדות >>

עלייה גושית חודשית - גוש דולב טלמוניםעליה גושית להר הבית בטהרה:

מידי חודש עולה נציגות מגוש דולב-טלמונים להר הבית בטהרה
בתאריך טז בחודש יום שני הקרוב, טז באלול,
יש לנו הזדמנות לשוב אל ה' ולעלות להר הבית בטהרה שבועיים לפני יום הדין.ניפגש כולנו בע"ה בשעה 7:30 בשער המוגרבים, אחרי טבילה ותפילה.


להצטרפות ופרטים נוספים: אהרן - 050-6432180.


הקפת הר הבית מצד שמאל / הרב הלל בן שלמה

הקפת הר הבית משמאל
שאלה: כאשר אני עולה להר הבית, אני נוהג לעלות ולהקיף את ההר מצד ימין, כפי שנאמר במשנה (מידות ב,ב) "כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין, ומקיפין ויורדין דרך שמאל". אולם לא תמיד המשטרה מאפשרת להקיף מצד ימין, ולפעמים היא מאפשרת להיכנס רק לצד שמאל. האם במקרה כזה עדיף לוותר לגמרי על העלייה, או שמא ניתן להיכנס ולפנות לצד שמאל?

תשובה: אין לוותר על העלייה להר הבית, ובמקרה שמתאפשרת הכניסה רק לצד שמאל, יש לפנות לצד שמאל.

הרחבת דברים: חשיבות צד הימין מתבארת בכמה מקומות בדברי חז"ל, ואנו מוצאים לימוד כללי המדריך את האדם בכל דרכיו - "כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא לימין". הגמרא בזבחים (סב,ב) לומדת זאת מהמתואר לגבי הים שעשה שלמה בבית המקדש הראשון, אשר עמד על שנים עשר שוורים: "שלושה פונים צפונה, ושלושה פונים ימה, ושלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה" (מלכים א ז,כה); וכפי שמבאר רש"י שם, שכאשר אדם בא להקיף את השוורים מכיוון צפון למערב, הרי שעליו לפנות לצד ימין. כפילות הלשון "פונים" הנזכרת בפסוק זה באה ללמדנו, שהפנייה לימין לא נאמרה רק לגבי השוורים אלא גם במקרים אחרים.
   הרמב"ם בהלכות תפילה ונשיאת כפים (יד,יג) כותב כן ביחס לכהנים הנושאים את כפיהם בבית הכנסת, והוא מוסיף הדגשה בעניין זה לכל אדם: "כשמחזירין הכהנים את פניהם לציבור לברכם, וכשמחזירין פניהם מן הציבור אחר שמברכין - לא יחזירו אלא על דרך ימין בכל מקום, וכן כל פינות שיהיה אדם פונה לא יהיו אלא על דרך ימין". כך אנו גם מוצאים בפסיקת השולחן ערוך על הדלקת נרות חנוכה (אורח חיים תרעו,ה; על פי המהר"ם המובא במרדכי על שבת), שמסיבה זו יש להדליק קודם את הנר השמאלי, ולאחר מכן לפנות לנר הימני; ומסיבה זו מבאר הב"ח (שם סימן תרעא) את הצורך להעמיד את הנרות בצד הימני של הפתח כשאין בפתח מזוזה – משום שהיציאה הרגילה של האדם על פי הכלל הנזכר, היא דווקא לצד ימין, ועל כן דווקא שם יהיה יותר פרסומי ניסא. בדומה לזה כבר נזכר בגמרא (יומא יא,ב) בטעם הצבת המזוזה בצד ימין, שדרך הביאה הרגילה של האדם, היא בעקירת רגל ימיןו תחילה.
   הדבר ברור ופשוט, שלא ייתכן לומר לכל אדם היוצא מפתח ביתו, שעליו לפנות קודם כל לצד ימין – אף אם הוא צריך להגיע לצד שמאל. וכך באמת אנו מוצאים שהשולחן ערוך פוסק בהלכות קריאת התורה (שם קמא,ז), שהעולה לתורה צריך לעלות ולבוא בדרך הקצרה, ורק אם שתי הדרכים שוות אז עליו לבוא בדרך הימנית (וביאר זאת בבית יוסף על פי הטעם הנזכר). על פי הדברים הללו יש לומר, כי בכל מקום שאין עדיפות לצד השמאלי על פני הצד הימני, הרי שיש לבחור את הצד הימני – אולם במקרים שישנה סיבה לפנות לצד שמאל, הרי שיש ללכת לצד שמאל.
   בברייתא דמלאכת המשכן (פרק יב) מבואר, כי מהזכרת המילה "פונים" ארבע פעמים בפסוק זה, יש ללמוד על ארבעה מקומות בהם יש לפנות לימין: "ומה תלמוד לומר 'פונים' 'פונים' ארבע פעמים? אלא נכנס להיכל פונה לימין, לעזרה פונה לימין, להר הבית פונה לימין, עולה לראש המזבח פונה לימין". מדברים אלו נראה – בניגוד למתבאר לעיל - כי דווקא במקומות הנזכרים, בהר הבית ובמקדש, שייכת הנהגה זו של פנייה לימין, אבל במקומות אחרים הדבר אינו שייך (וייתכן שלהבנת הרמב"ם והשו"ע הנ"ל, יש לפסוק להלכה כדברי הגמרא המביאים כלל זה בלי הסתייגויות, ולא כדברי הברייתא דמלאכת המשכן). דברי הברייתא הנ"ל מובאים בפירוש הרא"ש על מידות שם הכותב, כי אף אם הוא צריך להגיע לצד שמאל, עליו להאריך את דרכו בתוך הר הבית, וללכת לימין. ייתכן לומר, כי הרא"ש אינו סובר כדעת הראשונים והכרעת השולחן ערוך הנ"ל, ולדעתו יש הקפדה מיוחדת על הפנייה לימין בהר הבית ובמקדש; אך מכל מקום, הרא"ש אינו מתייחס למקרה שאין לו אפשרות לפנות לימין, ובמקרה כזה נראה, שאף לדעתו ניתן לפנות לשמאל.
   כך גם אנו מוצאים בפירוש 'באר שבע' על מסכת סוטה טו,ב (נכתב על ידי רבי יששכר בר איילנבורג, חי בשנים ש"י-שפ"ג), המדגיש בנוגע לפנייה לימין בהר הבית ובמקדש – ובכלל, בכל מקום בו נשנית לשון דומה ללשון האמורה בעניין זה בדברי חז"ל – כי אין המדובר בדין המחייב באופן מוחלט, ולפעמים באמת צריך לנהוג אחרת: "למה אמר בלשון שלילה 'לא יהו', ולא אמר בלשון חיוב - כל פינות שאתה פונה יהו דרך ימין? ומיהו בהא איכא למימר לפי מה שאני רגיל לפרש בכולי גמרא כל היכא דנקט בלשון שלילה, הטעם מפני שאותו הדין אינו בחיוב לעולם אלא לפעמים הוא משתנה כפי הענין, הלכך לא נקט בלשון חיוב דהוה משמע דלעולם הדין כך, והכא נמי איכא למימר הכי דמשום הכי לא נקט בלשון חיוב, מפני שאין כל הפניות דרך ימין אלא לפעמים צריך לפנות דרך שמאל, כההיא דתנן בפרק לולב וערבה (סוכה מח, א) עלה בכבש ופנה לשמאלו כו', וכההיא דתנן בפרק קדשי קדשים (זבחים סד, ב) כל העולין למזבח עולין דרך ימין ומקיפין ויורדין דרך שמאל, חוץ מן העולה לשלשה דברים אלו שהיו עולין ויורדין על העקב, ואלו הן נסוך המים ונסוך היין ועולת העוף כשרבתה במזרח, וכההיא דתנן בפ"ב דמדות (משנה ב') כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל חוץ ממי שאירעו דבר שהוא מקיף לשמאל".


יום רביעי, 14 בספטמבר 2016

כנס תשובה למרגלות מערת המכפלה
לכבוד חודש הסליחות חודש אלול
יתקיים ערב סליחות בחברון למרגלות
מערת המכפלה.
בערב זה תדבר חברתנו רינה אריאל
תדבר על החיבור לקב"ה מתוך הכאב
בהרצחה של הלל הי"ד.

בית מקדש מדרש - מלאכות / ציפורה פילץבית מדרש מקדש המתקיים ביישוב קרית ארבע
אירח השבוע את ציפורה פילץ לשיעור בנושא
מלאכות המקדש ,
אתן מוזמנות לצפות בחלקו הראשון והשני של השיעור.

* תודה לאורה פרידמן על העלאת הסרט ליוטיוב

בית מקדש מדרש - מלאכות / ציפורה פילץבית מדרש מקדש המתקיים ביישוב 
קרית ארבע
אירח השבוע את ציפורה פילץ לשיעור בנושא
מלאכות המקדש ,
אתן מוזמנות לצפות בחלקו הראשון של השיעור.

* תודה לאורה פרידמן על העלאת הסרט ליוטיובעליית נשים בח"י אלול
בי"ח באלול ביום רביעי הבעל"ט תתקיים עלייה להר הבית
מטעם "נשים למען המקדש" , אנו מזמינות אותך להצטרף
אלינו לעלייה להר קודשינו ,
לפני עלייה להר הבית יש לקבל הדרכה הלכתית על מנת
לעלות בטהרה.

לפרטים: רחל סלע 0534802550
לבירור הלכתי: הרבנית עידית ברטוב - 0503663101


הצער והשמחה בהר הבית / הרב הלל בן שלמה

השמחה והצער בעלייה אל ההר

שאלה 1: השמחה הגדולה בעלייה להר הבית: בעלותי אל ההר אני חש בשמחה גדולה. דורות רבים של גלות לא יכולנו לבוא ולהתקרב אל מקום השכינה – ועתה, הנה אני נמצא כאן לפני ה'! ההתרגשות הגדולה אוחזת בי מחדש, בכל פעם שאני נכנס. אני חש שהגאולה קרובה, ולא ירחק היום, ונוכל כבר לחדש את העבודה, ולבנות את בית המקדש!
האם כאשר אני עולה להר הבית - עלי לברך שהחיינו? האם אדם העולה להר הבית בפעם הראשונה צריך לברך שהחיינו? האם עליו לציין לעצמו יום זה כיום חג?

שאלה 2: הצער הגדול בעלייה להר הבית: בעלותי אל ההר אני חש בצער רב, ובתחושה גדולה של השפלה. אני רואה את המקום בו צריך להיות המקדש, ובו המבנה המסמל את שלטונם של אויבינו. אני מוזהר בטרם כניסתי על ידי השוטרים, שלא להתפלל, לא להתנענע, ולא לבצע כל מעשה הנראה כיהודי. מלווים אותי בכל צעד בו אני הולך גויים רשעים הצועקים כנגדי ומפריעים לי. אפילו לבצע את הקריעה על מקום המקדש, המסמלת את האבל הגדול על החורבן, איני מורשה לבצע שם.
האם כאשר אני עולה להר הבית – עלי לברך דיין האמת? האם אדם העולה להר הבית בפעם הראשונה צריך לברך דיין האמת? האם עליו לציין לעצמו יום זה כיום אבל?

תשובה: שתי התחושות נכונות. קודם כל אנו שמחים על עצם העלייה, כבכל שמחה של מצוה, וככל עבודת ה', שצריכה להיות בשמחה. אין מברכים שהחיינו על העלייה, אך הרוצה לבטא את התרגשותו בברכה זו, יכול ללבוש בגד חדש ולכוון גם על העלייה.
כאשר החורבן נגלה לנגד עינינו, אנו מחויבים לנהוג באבלות. יש לומר מזמורים המביעים צער על החורבן (כמו מזמור עט "באו גויים בנחלתך"), לקרוע כהלכה, ולברך "ברוך דיין האמת" - ללא שם ומלכות. ביום הראשון בו רואים את החורבן, יש גם להימנע מאכילת בשר ושתיית יין.
לטווח היותר ארוך, אנו אכן נוהגים בשמחה על הזכות שבעצם עלייתנו. כדאי לציין את יום העלייה הראשון כיום טוב אישי, בעריכת סעודה משפחתית, או באופן משמעותי אחר.

הרחבת דברים: נאמר בספר תהילים "שמחתי באומרים לי – בית ה' נלך" (קכב,א). דברים אלו נאמרו על ידי דוד המלך, עוד בטרם המקדש היה קיים. חז"ל מבארים, כי דוד המלך היה שמח מעצם העובדה שהיה שומע על אנשים המצפים לבוא למקדש – למרות שהיו אלו אנשים האומרים זאת מתוך לגלוג על דוד המלך, שידע שלא יזכה לבנין המקדש בימיו (מכות י,א ועוד). השמחה שאחזה את דוד המלך נבעה מהצפיה לעתיד של המקדש, וגם מעצם העיסוק של האנשים בעלייה למקדש.
   הבדל משמעותי בין השמחה הגדולה בעלייה לרגל בזמן הבית לבין הצער בעלייה לרגל בזמן החורבן, מתואר במדרש איכה רבה (א,נב): "אמר רבי ברכיה: אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא - לשעבר הייתי עולה וסלי בכורים על ראשי בהשכמה, שהיו אומרים 'קומו ונעלה ציון', ובדרכים היו אומרים 'עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים', בהר הבית מה היו אומרים 'הללויה הללו אל בקדשו', בעזרה היו אומרים 'כל הנשמה תהלל יה', ועכשיו – 'אדדם', דמומה סלקא דמומה נחתא. 'אלה אזכרה', לשעבר הייתי עולה בשירות ובזמירות לפני הקדוש ברוך הוא כמד"א (תהלים מב) בקול רנה ותודה, ועכשיו בכיה סלקא בכיה נחתא".  
   בגמרא בסוף מסכת מכות (כד,ב) מסופר על רבי עקיבא וחבריו שעלו להר הבית בשעת החורבן. כאשר הם הגיעו להר הצופים הם קרעו את בגדיהם. אולם כאשר הם היו בתוך הר הבית, וראו שועל היוצא מבית קדשי הקדשים, התחילו כולם לבכות, פרט לרבי עקיבא שהתחיל לצחוק. רבי עקיבא ניחם את חבריו באמרם, כי כשם שנבואת החורבן התקיימה, כך גם עתידה להתקיים נבואת הבניין. החברים קבלו את דברי רבי עקיבא באמרם "עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו".
   רבי עקיבא גם כן קרע את בגדיו ככל חבריו, למרות שהוא הרגיש בקרבו את האמונה בקיום נבואות הגאולה, דבר שגרם לו להתנהג בהר הבית הפוך מאשר נהגו חבריו. ובאמת, חובת הקריעה אינה תלויה כלל ברגש של האדם – ואף בשעת שמחה אנו מוצאים, כי קיימת חובת קריעה. כך מבואר בגמרא בברכות, שאדם המקבל ירושה גדולה במות אביו, מברך דיין האמת על הפטירה, ושהחיינו על הירושה. כך מסופר בספר החשמונאים, כי כאשר טוהר המקדש בזמן החנוכה – החשמונאים אשר ראו את המצב במקדש קרעו את בגדיהם, למרות שהמדובר היה ברגע משמח, של כיבוש המקום והצלתו מידי המטמאים אותו (וממילא ברור שאין לקבל את דברי האומר, שהשמחה על כיבוש המקום או השליטה הישראלית מבטלת את הצורך בקריעה). אמנם, מאחר שקריעה זו אינה אלא מדרבנן, יש מקום לומר, כי בשעת הצורך – כמו מפני כבוד הבריות, ניתן להקל ולהימנע מלקרוע, אך בוודאי שלכתחילה יש לקיים את המצוה כתיקונה.
   כמה מן הפוסקים כותבים, שאין לאדם לאכול בשר או לשתות יין ביום הראשון בו הוא רואה את המקדש בחורבנו (מובא במשנה ברורה תקסא,ד); וכמה מהם הרחיבו בהנהגות הנוהגות לכל הרואה את המקדש בחורבנו: "שחייב להשתחות ולקרוע את בגדיו ולבכות ולהתאונן ולהתאבל על חורבן בית המקדש, ולקונן ולומר: מזמור לאסף וכו' עד סוף, וכשקורע מברך ואומר ברוך דיין אמת (אך בלי שם ומלכות) כי כל משפטיו צדק ואמת הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא ואתה צדיק על כל הבא עלינו..." (מובא במשנה ברורה תקסא,ו).  
   מאידך גיסא, על האדם לשמוח על הזכות שנפלה בחלקו לעלות להר הבית, דבר שלא כל אדם זוכה לו. וכך אנו מוצאים שהרמב"ם (באגרת המובאת בספר חרדים פרק ג) ציין כימי חג לו ולזרעו אחריו, את הימים שבהם התפלל בהר הבית ובמערת המכפלה (והדגש המרכזי בדבריו שם על קביעת ימי החג, מתייחס לעלייתו להר, כפי שהוא מסכם שם את דבריו בתפילה, שכשם שזכה להתפלל בה בחורבנה, כך יזכה להתפלל בה בבניינה). מסתבר לומר, שהוא הדין לכל אדם מישראל, שמן הראוי שיציין כיום חג משפחתי את היום הראשון בו הוא זכה לעלות להר הבית.

  
בעצם העלייה להר הבית, אין מקיימים מצוה המחייבת בברכת שהחיינו. אולם אם אדם מתרגש מאוד ורואה צורך לברך, הרי שהוא יכול ללבוש בגד חדש המחייבו בברכה זו (ואינו חייב לקרוע בגד זה – אלא יכול ללובשו אחרי שיראה את המקום ויקרע כדין), ולכוון גם על עלייתו – כפי שכתבו הפוסקים גם בנוגע למי שמניח תפילין בפעם הראשונה (ראה בביאור הלכה סימן כב); וכפי שנוהגים רבים לברך שהחיינו על טלית חדשה תחת החופה, ולכוון בזה גם על הנישואין.
   נראה לומר, שכיום ישנו טעם נוסף בגללו כדאי לאדם לציין את יום עלייתו אל ההר בכל שנה – והוא, כחלק ממצות דרישת המקדש. כאשר האדם חוגג ומציין את עלייתו, הרי שהוא מעלה בכך את המודעות לעלייה להר הבית; ובפרט בימינו יש חשיבות לדבר, כאשר הר הבית עזוב בידי אויבינו, בשיתוף מקטרגים רבים מבני עמנו, ובקושי יש דורש ומבקש למקום, הרי שיש לעורר על הדבר – "ציון היא דורש אין לה – מכלל דבעיא דרישה". מסתבר, שדרישה באופן של שמחה מקרבת את לב האדם לקיום המצוה יותר מאשר בדרכים אחרות.

-- 
 
הלל בן שלמה
 

 
 
 
כתובת בבית: יצהר ד.נ. אפרים 44831
 
טלפון:
 
02-9400838
 
052-7038778

בית מקדש מדרש  לפני שבועיים פתחנו "נשים למען המקדש" בהובלתן של ציפורת חזי
 ורינה אריאל בית מדרש נשי שכל כולו מקדש ,
 נשים מקרית ארבע וסביבותיה מגיעות לשמוע הרצאות בנושא המקדש
 וכמובן להשתתף ולשתף מחשבות,
 כמו כן מתקיימים דיונים מעמיקים בנושא המקדש.

אנו מזמינות גם אותך להגיע ולהשתתף בשיעורים הללו .
לפרטים נוספים - ציפורת: 0504647554   רינה : 0547543051                                        בית מקדש מדרש  לפני שבועיים פתחנו "נשים למען המקדש" בהובלתה של רינה אריאל
בית מדרש נשי שכל כולו מקדש ,
 נשים מקרית ארבע וסביבותיה מגיעות לשמוע הרצאות בנושא המקדש
 וכמובן להשתתף ולשתף מחשבות,
 כמו כן מתקיימים דיונים מעמיקים בנושא המקדש.

אנו מזמינות גם אותך להגיע ולהשתתף בשיעורים הללו .
לפרטים נוספים - ציפורת: 0504647554   רינה : 0547543051                                        יום שלישי, 13 בספטמבר 2016

באיזו תדירות יש לעלות להר הבית / הלל בן שלמה

שאלה: באיזו תדירות צריך לעלות אל הר הבית?

תשובה: כל אדם על פי כוחותיו צריך להעריך כמה הוא יכול, ולהשתדל לעמוד במה שיקבע לעצמו. כמה שיותר, יותר טוב. מי שיכול לעלות כל יום, יבורך אם יעשה כן. אם יכול לעלות פעם בשבוע, ודאי שזהו דבר טוב. גם פעם בחודש זהו דבר טוב. בכל אופן, לא כדאי לפחות משלוש פעמים בשנה.

הרחבת דברים: הקרבה אל ה' צריכה לעמוד בראש מעיינינו, והר הבית הוא מקום הקדושה בו שורה השכינה, ולשם מותר לנו להיכנס בטהרה בימינו. מאז ניתנה התורה לישראל, גדולי האומה שהו במקום הקודש ככל שהיו יכולים. כך נאמר על משה רבינו "בכל ביתי נאמן הוא". כך נאמר על יהושע בן נון "לא ימיש מתוך האוהל". כך היתה שאיפתו של דוד המלך "אחת שאלתי... שבתי בבית ה' כל ימי חיי". וכך כותב שלמה המלך בונה המקדש בספר משלי: "אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום, לשמור מזוזות פתחי". מקום הקדושה הוא המקום הטבעי לנבואה – כמו שאנו מוצאים במשה רבינו שאסף אל אהל מועד את הזקנים, על מנת שתשרה עליהם הרוח; ושם הוא גם מקום החכמה. לשכה מיוחדת היתה שם המיועדת עבור חכמי הסנהדרין – לשכת הגזית.
   בנבואות לעתיד לבוא נאמר, שמדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני ה'. אם כן, מי שיכול לעלות כל שבוע או כל חודש, בוודאי שעושה דבר רצוי. אמנם, גם הגעה בתדירות כזו יכולה להיות קשה לאנשים רבים, וכפי שכותב רש"י על התורה (שמות לד,כד) בטעם קביעת מצות העלייה לרגל שלוש פעמים בשנה בלבד: "והרחבתי את גבולך - ואתה רחוק מבית הבחירה ואינך יכול לראות לפני תמיד, לכך אני קובע לך שלש רגלים הללו". על פי הדברים הללו נראה, כי פחות משיעור זה, הוא דבר שאינו רצוי.
   יש להדגיש, שהדברים הנזכרים נוגעים לקשר האישי של האדם עם בוראו, והדברים נכונים גם בזמן שהמקדש עומד על תילו. אולם בזמננו, כאשר המקדש חרב והעבודה בטלה, ואויבי ישראל פועלים במקום כנגד עם ישראל, וכל דבר הנראה כתפילה או פעולה יהודית, הופך להיות מטרה לפגיעה, הרי שחשיבות העלייה גדלה פי כמה וכמה, וממילא גם האחריות האישית בנוגע לכלל, מחייבת את האדם למאמצים רבים יותר, לעלות כפי יכולתו. ובאמת, הדברים ניכרים לעין כל רואה, שככל יותר יהודים עולים פעמים רבות יותר, הרי שאנו מקדמים בכך את האחיזה היהודית במקום, וממילא, את כלל האוירה היהודית, ואנו מתקדמים בכך לקראת בנין המקדש ועבודתו.  

שאלה: האם יש עניין להימנע מלעלות פעמים רבות, כדי שלא לפגוע ברגשות הקדושה בעלייה למקום?

תשובה: אין כזה עניין.

הרחבת דברים: הגמרא בחגיגה (ז,א) עוסקת בסתירה בין שני פסוקים: מצד אחד נאמר "אבוא ביתך בעולות", ומשמע שכדאי לבוא להקריב קרבנות רבים, ואילו מצד שני נאמר "הוקר רגלך מבית רעך", וניתן להבין שאין לבוא הרבה. תירוץ הגמרא הוא, שהפסוק הראשון עוסק בעולות ושלמים, ואילו הפסוק האחרון עוסק בחטאות ואשמות. אם כן, מצוה להקריב הרבה קרבנות עולה ושלמים, ויש להימנע מלחטוא, ולא להזדקק להגיע פעמים רבות בהבאת קרבנות הבאים על חטא.
   הרמב"ם בספרו מורה נבוכים (חלק ג פרק מז) מבאר, כי על מנת שלא ייפגעו הרגשות הנדרשים, התורה אסרה על הטמאים השונים להיכנס, ובכך נשמר האיזון הנכון: "וכל דבר נכבד כשיתמיד האדם לראותו יחסר מה שבנפש ממנו וימעט מה שהיה מגיע בגללו מן ההתפעלות, כבר העירו החכמים ז"ל על זה הענין ואמרו שאין טוב להכנס למקדש בכל עת שירצה, וסמכו זה לאמרו 'הוקר רגלך מבית רעך', ומפני שהיתה זאת הכונה, הזהיר השם יתברך הטמאים מהכנס למקדש עם רוב מיני הטומאות".
   כמובן, שהגעתנו למקום אינה בגלל רגש הקדושה המתעורר בקרבנו, אלא קודם כל בשביל לקיים את רצון ה' – בין אם אנו מרגישים רגש של קדושה ובין אם לא. ממילא, מאחר שהמצוה היא להגיע כמה שיותר, הרי שאין להימנע מלקיים את המצוה רק בגלל מחסור בהתרגשות בשעת קיומה. גם בנוגע לתפילות היום-יומיות כתבו הפוסקים שאין להימנע מלהתפלל אותם, למרות שכיום הכוונה פחות מצויה, והתפילה נעשית על ידי אנשים רבים כמצות אנשים מלומדה. ובע"ה, ההתמדה תוביל גם לרגשות קודש ראויים, ובוודאי כאשר נכנסים כהלכה תוך הקפדה על דיני מורא מקדש, הרי שזוכים להתקרב לה' – ולא תמיד בן הבית אכן מרגיש התרגשות, כמו שמרגיש הנכרי אשר יבוא מארץ רחוקה.

האם אפשר לעלות להר הבית כמה פעמים ביום?

תשובה: כן, וזה דבר רצוי.

הרחבת דברים: ככל שיותר אנשים מגיעים אל ההר, וככל שהאנשים מגיעים פעמים רבות יותר, הרי שהלחץ הציבורי למען שליטת עם ישראל וקיום המצוות במקום גובר. ממילא, אדם שהתאמץ ונטהר, ומבחינה הלכתית הוא כבר רשאי להיכנס, הרי שכדאי לו להתאמץ לנצל את טהרתו – בפרט אם הוא מגיע ממקום רחוק, והדבר אינו מתאפשר לו לעתים קרובות. בוודאי שכדאי לו לעשות כן, אם לא אפשרו לו להיות זמן רב בפנים בכניסתו הראשונה; אך גם אם הוא היה בפנים זמן ממושך – מצוה עליו לעשות כן. פרט לכך, לא מן הכל אדם זוכה ללמוד, וסביר להניח שבעלייתו השנייה או השלישית לא ידריך אותו המדריך שהדריך בעלייתו הראשונה, ובוודאי שהוא יוכל ללמוד עוד ולהתקדם מבחינה רוחנית בקשר האישי שלו עם המקום. אמנם, לא תמיד המשטרה מאפשרת להיכנס יותר מפעם ביום, אולם בוודאי שאין כל מניעה הלכתית מלעשות כן, וגם אין סיבה חוקית או הגיונית לכך שהדבר לא יתאפשר למי שמעוניין בזה.
   אכן, אם המשטרה מגבילה את כמות האנשים הנכנסת, וכניסתו הנוספת אל ההר, תמנע בוודאות כניסה של יהודי שטרם זכה לעלות ביום זה, הרי שאין לו להידחק ולהיכנס פעם נוספת, על חשבון האחר הבא להיכנס בטהרה, ועליו לוותר על כניסתו – וכשם שהוא מקבל שכר על הדרישה, כך הוא יקבל שכר על הפרישה.

-- 

יום שישי, 9 בספטמבר 2016

מיום שני ייסגר הר הבית לעליית יהודים - בואו ועלו


מיום שני הקרוב ייסגר הר הבית ליהודים וזאת בעקבות יום אידם של המוסלמים
המשיכו לקרוא את הכתבה המלאה באתר חדשות הר הבית:

לפני שסוגרים! ביום ראשון עולים להר הבית

הר הבית יפתח ליהודים ביום ראשון בלבד || כל המקדים זוכה
בשבוע הבא יפתח הר הבית ליהודים ביום ראשון בלבד  יהודים רבים צפויים לעלות ביום זה להר  הכניסה להר הבית תהיה לפי סדר ההגעה  המשטרה לא תערוך רישום מוקדם ליום ראשון  תנועות המקדש קוראות לציבור להגיע בהמוניו  לפרטים הלכתיים >>

ליסה רובין מסכמת את עלייתה, אלול תשע'ו

This past, Sunday Rosh Chodesh Elul, my son turned 18.  I deeply felt I wanted to celebrate his 18th birthday 
in an inspiring manner.  I thought  for a moment and decided on a visit to Har Habayit.
I asked my son how he felt about a visit  to Har Habayit and he said "Sababa".
We did all the necessary preparations and left early the next morning.
When we arrived to the line to go up to Har Habayit, my son could not believe how many tourists  just walked straight through security.  The "religious Jews"  waited about 1/2 hour and then the policeman read us the riot act of what one is not allowed to do on Har Habayit – no praying, no swaying, etc.
  
It was worth the wait as we began to walk with Rina Ariel, the mother of Hallel Ariel HY"D.
As we approached the gate that is named for Hallel, Rina's enthusiasm gave strength and emunah.
A  kallah was part of our group  and Rina's excitement  that the kallah had chosen  to come to Har Habayit on her
wedding day was inspiring.
In addition to Rina escorting us to Har Habayit, Rav Yisrael Ariel , head of Machon Hamikdash joined our group as well.
Rav Ariel had fought as a paratrooper  in the Six Day War, and he pointed out to us the exact places where he stood and fought, adding many additional explanations as we walked around, surrounded by police to make sure we "behave".
My son said a few times, “Wow this is amazingDespite the tight security, the impact of the holy site was powerful.

My son had experienced a few significant miracles in his life, one at the age of 3 when he was wounded in a terror attack and a bullet missed his brain stem by a millimeter.  In twomonths, he will be drafted to the army. I wanted to thank Hashem for the miracles and to request that he continues to watch over him, and of course, over all the soldiers that protect our country.

I want to thank all those who continue to fight for Har Habayit , this holy place, and for enabling me to take part.
May we all  be worthy together to go up to the third Beit Hamikdash.

Lisa Rubin
Shiloh


ביום ראשון שעבר, ראש חודש אלול, חגג בני את היום הולדת ה-18.
רציתי לחגוג איתו בצורה מיוחדת ורוחנית .
חשבתי לעצמי, ואחרי כמה שניות ידעתי: נעלה יחד להר הבית.
הצעתי לו, והוא אמר: "סבבה".
עשינו את כל ההכנות שצריך, ובבוקר יצאנו לדרך.
כשעמדנו בתור לעלות להר הבית נתנו לתיירים לעלות חופשי וליהודים דתיים אמרו שאפשר רק בקבוצות. זה באמת  זעזע את בני.
לפני שעלינו השוטר קרא רשימה של כל מה שאסור לעשות כשעולים להר הבית.
זה גם הפריע לו מאוד וקומֵם אותו.
היה שווה לחכות, כי היתה לנו את הזכות לעלות עם הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, ועם רינה אריאל, אִמָהּ של הַלֵל אריאל הי"ד.
ובנוסף הגיעה גם כלה ביום חתונתה.
שמענו  דברי ברכה מרינה אריאל. היא דיברה עם אנרגיות חיוביות, זה באמת היה מרשים. כל הדרך כשהיא דיברה זה רק נתן תקווה והוסיף אמונה.
הרב ישראל אריאל גם הוא הסביר ודיבר. מה שהיה כל כך מיוחד זה שהוא היה חייל בצנחנים במלחמת ששת הימים, הוא הראה לנו בדיוק איפה הוא נלחם וסיפר סיפורים על מה שהוא עבר והמקומות החשובים ביותר. 
הבן שלי אמר לי כמה פעמים שזה מיוחד להיות פה ושהוא כל כך שמח שעלִינו.
בני עבר כמה ניסים בחייו, אחד מהם היה הפיגוע כשהוא היה בן 3 . כדור שפגע בו פיספס במילימטר את גזע המוח שלו.
לכבוד היום הולדת ה- 18 רציתי להודות לה' על כל מה שבני עבר, ולבקש מה' שימשיך לשמור עליו, הוא מתגייס בעוד חודשיים.
תודה לכל אלה שנאבקים על הר הבית, המקום הקדוש, ונתנו לנו להיות חלק מכל זה.
שנזכה בקרוב כולנו לעלות לבית המקדש השלישי!

ליסה רובין, שילה


יום רביעי, 7 בספטמבר 2016

ליהודים אסור

בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית בעליית יהודים להר הבית 
ועם התפתחות זו של יהודים לעלות לקדש שם שמיים ולהצביע ברגליים 
ולומר לקדוש ברוך הוא , עם ישראל לא שכח , עם ישראל עודנו אבל על החורבן 
ועושה צעדים לקראת הקדוש ברוך הוא ואומר אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש 
אנחנו רוצים בקרבת השם .

בשנתיים האחרונות חלה החמרה בהוראות שניתנות לעולי הר הבית ,
אם לפני שנתיים יכולת לקחת איתך משהו לאכול ולברך עליו היום חל איסור גם על כך ,

לאחר בידוק על פי מספרי זהות , השוטר , בדרך כלל מוטי מקבץ את קבוצת העולים 
ומדריך אותם באיסורים :
אסור לברך , להתפלל , לבצע כל סימן כל שהוא של פולחן דתי - הכוונה ליהודי בלבד.
אסור להשתחוות , אסור למלמל וכו' 

כשאני שומעת זאת ולא משנה כמה פעמים זה כבר קרה אני מזעזעת וחושבת 
מה היה על אחינו בגלות , בכל הגלויות 
אני נזכרת בסיפורי העוז והגבורה אני נזכרת בכל הניסיונות לנתק אותנו מן הרוחניות - אף ניסיון כזה לא צלח!!

כשעם ישראל מאוים באופן רוחני הוא נלחם על כך ,עם ישראל זה לנצח עם ישראל לא יוותר על קרבת השם .

האיסורים שנוספים עלינו בכל פעם מחדש ,
נערות שנעצרו על כך שהתפללו מחוץ להר הבית בשערים וקיבלו צווי הרחקה שלא לדבר על שעות חקירה.
אנשים שבכו בהיותם על הר הבית והוצאו משם בכח !! וקבלו הרחקה מהר הבית
אנשים שהשתחוו וקיבלו הרחקה מהר הבית .

http://www.ch10.co.il/news/310327/#.V8_VIfkrLGI
דבריה של חברת הכנסת שולי מועלם "איסור התפילה ברובע המוסלמי – אובדן ריבונות"רינה אריאל כותבת:
אסור ליהודים להתפלל בהר הבית.
אסור ליהודים ליהודים להתפלל ליד הר הבית.
אסור ליהודים להתפלל.
אסור ליהודים!
על מנת לשמור על הסדר הטוב  מעטה יהיו שלטים ברורים יודן פורביטן.
יודן ראוס.
כדי להקל על עבודת המשטרה בשמירה על הסדר הציבורי נבקש מכל יהודי לענוד תלאי צהוב על דש בגדו.
רק למען שמירת הסדר הציבורי


תוצאת תמונה עבור הר הבית עם דגלי חמאס